Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Vakuové odvodnění kondenzátu ACO
Flexibilní řešení odvodnění pro supermarkety

Systém odvodu kondenzátu ACO umožňuje spolehlivý odvod kondenzátu a čisticí vody během provozu chladícího a mrazícího nábytku v supermarketech.

Přednosti výrobku
 • Instalace je nezávislá na konstrukci budovy a skladbě podlahy
 • Během instalačních prací může být supermarket stále v provozu
 • Přestavba chladicího nábytku nevyžaduje žádné zásahy do podlahy
 • Spolehlivá technologie, dostupnost potrubí a komponentů
 • Uzavřený systém bez potřeby spádování potrubí pod chladícím boxem do sběrné nádrže
 • Samočisticí účinek připojovacích hadic účinně zabraňuje jejich ucpání
 • Možnost připojení až osmi chladicích skříní na sběrnou nádrž
 • Minimální počet stoupaček výrazně snižuje nároky na celkovou instalaci, poskytuje lepší vizuální dojem v prostoru

Skupina ACO je nejen výrobcem a dodavatelem veškerých komponentů, ale nabízí také technickou podporu při návrhu, instalaci a uvedení systému do provozu. Vždy se snažíme být zákazníkovi nápomocní ve všech fázích projektu.

Kontaktujte nás

Systémové komponenty
Uspořádání a skladba vakuových komponent

1. Vakuové čerpadlo

 • vytváří vakuum v potrubním rozvodu
 • odvádí kondenzát během provozu a čištění chladicího/mrazícího zařízení
 • systém je kompaktní, flexibilní a nezávislý na konstrukci budovy a podlahy

2. Sběrná nádrž

 • shromažďuje kondenzát pod chladícím a mrazícím nábytkem
 • je přímo připojena k chladící technologii flexibilními hadicemi, integrovaný hladinový snímač monitoruje množství kondenzátu ve sběrné nádrži
 • připojení ke stoupacímu potrubí je rovněž flexibilní hadicí, to poskytuje dobrou revidovatelnost (nádrž lze vytáhnout zpod zařízení)

  3. Řízení

  • ovládání vakuového ventilu a vyhodnocování naplnění sběrné nádrže (hladinové čidlo)
  • parametrizace a monitorování přes Bluetooth rozhraní (Smartphone app.), popř. přes rozhraní LAN

  4. Vakuový ventil

  • po otevření ventilu dojde k vakuovému odsátí sběrné nádrže

  5. Odvod šedé vody (volitelně)

  • na systém je možné připojit např. také dřezy a další podobné vybavení, a to zcela nezávisle na jejich umístění

  6. Potrubní systém pro vakuum

  • používané nerezové hrdlové potrubí ACO PIPE® je odzkoušené a certifikované pro vakuové aplikace podle příslušných norem/směrnic

  Konvenční způsob odvodnění

  Odvod kondenzátu od chladicího nábytku pomocí podlahových vpustí

  Při gravitačním odvodnění chladicího a mrazícího nábytku je vznikající kondenzát nejprve odváděn do podlahových vpustí, které jsou zabudovány v podlaze. Následně je nashromážděný kondenzát odváděn kanalizačním potrubím umístěným rovněž v podlaze.

  Kanalizace musí mít vhodný sklon, tak aby nedocházelo k jejímu ucpání.

  Z tohoto důvodu musí být odvodnění kondenzátu zohledněno již v projektu stavby či rekonstrukce. Zde je třeba také poznamenat, že v případě velkých vzdáleností může hrát roli také potřebný sklon potrubních systémů, takže odvod kondenzátu do koncového místa může být komplikovaný nebo může být vyžadováno přečerpávací zařízení.

  Pokud je v rámci přestavby prodejní plochy chladicí nábytek přesunut na jiné místo, musí být vytvořena nová odvodňovací místa pro odvod kondenzátu.
  To je časově i finančně náročné a stávající odvodňovací systémy zůstávají v podlahové konstrukci nevyužity.

  Nevýhody gravitačního odvodnění

  • Kanalizace musí být položena s dostatečným spádem
  • Malá flexibilita připojení při změně prostorového uspořádání chladicího nábytku
  • Vysoká pracnost při vytváření nových odvodňovacích míst, protože je třeba do konstrukce podlahy znovu zabudovat nové podlahové vpusti a potrubní systém.

  Snadnější řešení s variabilním ACO odvodněním kondenzátu
  Přehled a nejdůležitější prvky vakuového sběrného a řídicího systému

  Instalace a připojení odvodnění

  Celá technologie systému je instalována na hotové podlaze a velkou výhodou je propojení vypouštěcích ventilů chladicího nábytku se sběrnou nádrží:

  Připojení je provedeno pomocí flexibilních hadic, které výrazně zjednodušují kontrolu a montáž. Kromě toho díky systému uzavřené nádrže je odsávání kondenzátu realizováno až k místu jeho vzniku, tedy k výtoku z chladícího nábytku.

  Tím se účinně snižuje množství stojaté vody a tvorba bakterií, takže se minimalizuje nákladné odstraňování biofilmu pomocí agresivních čisticích prostředků.

  Provozní stavy systémové technologie se zobrazují vizuálně přímo na chladicím nábytku (ovládací tlačítko se světelnou signalizací) a také je lze přenášt do systému MaR přes rozhraní LAN. Systémovou technologii lze pohodlně parametrizovat prostřednictvím Bluetooth a chytrého telefonu/tabletu.

  Rychlá přestavba a snadné plánování

  Jedna sběrná nádrž umožňuje připojení až osmi odtoků chladícího/mrazícího nábytku. Sběrná nádrž je pak flexibilně připojena ke stoupacímu potrubí, jak je znázorněno na obrázku.

  Odsávání je tak realizováno pouze jedním vakuovým ventilem instalovaným pod stropem na konci stoupacího potrubí. Odpadá tak nutnost řešit odvodnění každého kusu chladícího nábytku individuálně samostatným stoupacím potrubím a ventilem.

  Toto řešení značně snižuje náklady na montáž a instalaci, zejména u větších projektů, protože počet stoupacích potrubí lze snížit na minimum. To mimo jiné přispívá rovněž k minimalistickému vizuálnímu vjemu v prostoru prodejní plochy.

  Vakuový odvodňovací systém je tak dokonalým řešením pro renovaci prodejen jakož i pro plánování nových budov s pravidelně se měnícími layouty prodejní plochy.

  ACO Vakuový sběrný systém
  Přehled

  • Systém je instalován na hotové podlaze a lze jej snadno demontovat při pozdějších přestavbách.
  • Spojení mezi odvodňovanými objekty a sběrnou nádrží je provedeno vakuovými hadicemi bez nutnosti spádu.
  • Jedná se o uzavřený odvodňovací systém. Žádné riziko kontaminace prostředí odpadní vodou.
  • Během procesu odsávání dosahuje podtlak až k výpustem chladicích skříní a účinně tak zabraňuje dlouhé stagnaci kondenzované vody v hadicových přípojkách.

  ACO sběrné nádrže a řídící systémy
  Výhody

  • Ke každé sběrné nádrži lze připojit až osm odtokových přípojek. Je zapotřebí pouze jedna stoupačka s vakuovým ventilem.
  • Vakuové čerpadlo s integrovaným řezacím zařízením (macerátorem) pro spolehlivé odvodňování.
  • Celková výška čerpání až 12 m.


  Přehled systému

  Vakuové čerpadlo

  Vakuové čerpadlo ACO s integrovanou řezací jednotkou snižuje náchylnost k poruchám systému způsobeným nečistotami na minimum. Integrovaný frekvenční měnič umožňuje vypnout čerpadlo při dosažení potřebného vakua, takže se zkrátí doba chodu. Nízké emise hluku umožňují instalaci čerpadla i v technických místnostech sousedících s prodejními prostory.

  Vakuový ventil je rozhodující součástí systému, jako takový musí splnit min. 300 000 spínacích cyklů dle příslušné normy. ACO vakuové ventily tento požadavek hravě zvládají i překonávají.

  Sběrná nádrž s 8 vstupy

  Sběrná nádrž disponuje osmi vstupy DN 20 a dvěma výstupy DN 40. Hladinový snímač je umístěn na boku. Výhody:

  • Snížení počtu potřebného množství stoupacího potrubí díky osmi vstupním přípojkám
  • Uzavřený systém eliminuje potřebu spádů potrubí do sběrné nádoby
  • Zjednodušená kontrola/montáž díky použití flexibilních hadic
  • Možnost připojení stoupacího potrubí vlevo/vpravo na sběrné nádobě

  Řídící jednotka

  Jednoduchá kontrola funkčnosti obsluhou se provádí pomocí ovládacích tlačítek, které jsou viditelně instalovány většinou přímo do chladícího nábytku.

  Z řídících jednotek je možné získávání provozních dat pomocí digitálních výstupů. Kromě toho lze nastavení provozních hodnot pohodlně provádět přes Bluetooth rozhraní na Smartphonu/tabletu v místě s pomocí vlastní ACO aplikace.

  Nerezové potrubí ACO PIPE

  Odvodňovací potrubí ACO PIPE DN 50 vyrobené z materiálu 1.4301 splňuje všechny nezbytné požadavky, tak aby mohlo být použito ve spojení s vakuovým odvodňovacím systémem ACO. Výhody ACO PIPE se týkají oblasti požární ochrany, zvukové izolace, montáže a hygieny: ACO PIPE je vyroben z nerezové oceli a patří do třídy požární odolnosti A1. Nezavádí tak do budovy žádné další požární zatížení. ACO PIPE je uvedena v certifikátu o všeobecné inspekci budov společnosti Rockwool a je proto testována a vhodná pro pronikání protipožárních stěn a stropů (osvědčení: P-3725/4130-MPA BS).


  Naše služby

  Instalace a uvedení do provozu

  Instalaci celé technologie, upevňovací techniky a uvedení systému do provozu provádí námi vyškolení montážní partneři. Všechny potřebné kroky instalace jsou prováděny po vzájemné úzké konzultaci mezi našimi aplikačními techniky a kontaktními osobami, které zákazník poskytne na místě.
  Před zahájením provozu se odvodňovací systém uvede do provozu a provede se kompletní funkční zkouška, aby bylo možné celý systém předat koncovému zákazníkovi do pravidelného provozu bez rizika.

  Návrh řešení a projekt

  Naši specializovaní technici provádějí kalkulaci a návrh systému na základě poskytnutých projektových dat. Tyto podklady slouží zároveň jako podklad pro projekční kanceláře, pokud jsou v rámci přestavby vyžadovány stavební úpravy podléhající prováděcí dokumentaci.
  Proveditelnost je samozřejmě předem kontrolována a konzultována pomocí vhodné metodiky výpočtu, zatímco ve druhém kroku je vybrána příslušná technologie zařízení.