Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY č. 1/2024

§ 1. Úvodní ustanovení

1.1 Těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „podmínky“) se řídí prodej a distribuce výrobků a zboží (dále jen „produkty“) společnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o., Pávov 141, 586 01 Jihlava, IČO: 25980009, DIČ: CZ25980009, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 62464 (dále jen „prodávající“).

1.2 Tyto podmínky platí vždy, pokud je dále neupravuje, nerozšiřuje nebo nemění rámcová kupní smlouva, jednotlivá kupní smlouva, jednotlivá nabídka nebo kogentní ustanovení obchodního zákoníku, popřípadě jiného právního předpisu.

1.3 Prodávající za dále stanovených podmínek dodává kupujícímu předmětné produkty viz § 2. a kupující se zavazuje za dále stanovených podmínek tyto výrobky odebírat a zaplatit za ně kupní cenu.

1.4 Podmínky jsou volně dostupné kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího, popřípadě jsou k dispozici na vyžádání v centrále společnosti ACO v Pávově nebo u kteréhokoliv regionálního manažera prodávajícího. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami smlouvou nebo objednávkou.

§ 2. Předmět dodávky

2.1 Předmětem dodávky je prodej a distribuce produktů prodávajícího kupujícímu, které jsou specifikovány v aktuálních cenících prodávajícího nebo v samostatných nabídkách. Vydané ceníky, prospekty a jiné dokumenty jsou pouze informativní a produkty v nich vyobrazené proto není možné považovat za vzory.

2.2 Jedná se o prodej a distribuci především produktů vyráběných a dodávaných holdingem ACO Ahlmann SE & Co. KG.

2.3 Produkty jsou na trh dodávány prodávajícím dle požadavků platných technických norem, zákonů, nařízení vlády a jiných dotčených předpisů. K produktům je vystavováno Prohlášení o shodě, případně Prohlášení o vlastnostech, která jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího. Dodavatelé prodávajícího prokazují systém jakosti dle ISO.

§ 3. Způsoby dodávek

3.1 Produkty jsou dodávány na základě písemné kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí též dodávka zboží prodávajícím na základě písemné objednávky zaslané kupujícím, následně potvrzeným dodacím listem kupujícím k dané zakázce. V případě jednorázového osobního odběru je písemnou kupní smlouvou daňový doklad (faktura) a potvrzení přijetí zboží kupujícím je doloženo dodacím listem podepsaným kupujícím.

3.2 Objednávka je považována za přijatou až písemným potvrzením objednávky prodávajícím. Přijatou objednávku lze měnit pouze se souhlasem prodávajícího, jinak je považována za závaznou.

3.3 Náležitosti objednávky: kontaktní údaje na kupujícího, přesná specifikace produktu (nejlépe objednacím číslem prodávajícího) a jeho množství, požadovaný termín dodání (dle potřeby kupujícího a dle možností prodávajícího), způsob dopravy, jméno, zařazení a kontaktní údaje na osobu oprávněnou k převzetí zboží, přesné místo dodání (v případě dopravy produktů prodávajícím). Objednávku je oprávněna vystavit pouze osoba jednající za právnickou osobu nebo osoba, z jejíhož pracovního zařazení, popřípadě postavení lze usoudit oprávněnost k tomuto úkonu.

3.4 Písemné objednávky lze zasílat prodávajícímu v elektronické podobě e-mailem, popřípadě faxem na kontakty prodávajícího k tomu určené.

§ 4. Ceny a dodací podmínky

4.1 Ceny produktů jsou stanoveny ceníky prodávajícího, který si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku, a to buďto formou vydání nového ceníku, nebo přechodnou úpravou ceníkových cen. Prodávající se zavazuje oznámit vydání nového ceníku či přechodnou úpravu ceníkových cen bez zbytečného odkladu kupujícímu.

4.2 Prodávající je operativně oprávněn ceny produktů zvýšit po dohodě s kupujícím v případě prokazatelného a nezaviněného nárůstu výrobních nákladů a jiných vstupů.

4.3 Doručením řádné objednávky kupující akceptuje ceny předmětných produktů dle ceníků aktuálně platných ke dni doručení příslušné objednávky. Ceníkové ceny mohou být za určitých podmínek v nabídce prodávajícího procentuálně poníženy dle dohody s kupujícím nebo mohou být uvedeny objektové či zakázkové ceny. Dodací lhůty jsou pro prodávajícího závazné pouze stran řádných – potvrzených objednávek. Pro termín dodávky je určujícím kritériem den, ve kterém byla objednávka prodávajícímu doručena.

4.4 Platnost cenové nabídky vydané prodávajícím je stanovena na dobu jednoho měsíce od data vydání nabídky, pokud tomu není dohodnuto jinak.

4.5 Cena produktů (pokud to není sjednáno jinak) je splatná ihned při odběru zboží nebo nejdéle dle splatnosti sjednané v rámcové kupní smlouvě, jednotlivé kupní smlouvě nebo v jednotlivé nabídce a je vždy uvedena na faktuře – daňovém dokladu. Na splatnost faktur nemá vliv ani případné započaté reklamační řízení. Prodávající provádí průběžnou fakturaci případných dílčích částí dodávky smluvního vztahu dle dat dílčích dodávek celé zakázky řešené jednou objednávkou.

4.6 V případě úhrady faktury před datem splatnosti skonto podmínky uvedené na daňovém dokladu, je kupující oprávněn uhradit cenu sníženou o částku skonta za rychlou platbu, pokud bylo skonto za předčasnou platbu součástí dané kupní smlouvy. Při úhradě formou převodu z bankovního účtu je pro výpočet skonta rozhodný den připsání částky na účet prodávajícího. Skonto je kupující oprávněn uplatnit pouze za předpokladu kontinuity dodržování lhůt splatnosti po celou dosavadní dobu trvání smluvního vztahu. Skonto tedy nemůže být uplatněno v případě, že je kupující vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou jakékoliv jiné splatné faktury vystavené prodávajícím.

4.7 Vzhledem k zakázkovému charakteru produktů segmentu DB (Profesionální odvodnění budov a koupelen) a atypických oken je prodávající v případě objednání a neodebrání těchto produktů kupujícím oprávněn požadovat po kupujícím úhradu pořizovací ceny atypických produktů a zároveň úhradu dopravních nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dopravou atypických produktů na sklad prodávajícího.

Objednané zboží, které není standardně drženo skladem a je dodáno výhradně na žádost zákazníka, musí zákazník odebrat a uhradit. O této skutečnosti je zákazník informován již v nabídkovém řízení.

4.8 Prodávající má v případě prodlení s placením ceny dodávky realizované s kupujícím nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.9 Prodávající je oprávněn stanovit kupujícímu finanční limit pro čerpání produktů, přičemž zboží případně požadované kupujícím nad tento limit bude řešeno ze strany prodávajícího individuálně. V případě přečerpání limitu může prodávající po kupujícím žádat například vystavení zajišťovací směnky dle podmínek prodávajícího nebo žádat platbu v hotovosti nebo předem před dodáním produktů.

4.10 V případě prodlení splatností faktur nebo faktury kupujícím nebo při přečerpání limitu kupujícím, popřípadě pokud kupující jinak porušil smluvní vztah, je prodávající oprávněn zastavit dodávky produktů vyplývající ze smluvního vztahu bez jakýchkoliv právních nebo jiných důsledků. Prodávajícímu tímto nezaniká nárok na případné smluvní a zákonné sankce a důsledky vůči kupujícímu.

§ 5. Zvláštní závazky / přeprava

5.1 Prodávající se zavazuje provádět dodávky předmětných produktů pro kupujícího u běžného standardního sortimentu (určeného prodávajícím) v nejkratším možném termínu, s ohledem na aktuální sortiment a množství skladových zásob prodávajícího. U ostatního sortimentu dle individuálních podmínek vyplývajících z charakteru zboží.

5.2 Termíny plnění mohou být dány kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou. Změna termínu plnění musí být odsouhlasena prodávajícím i kupujícím.

5.3 Potvrzením dodacího listu je stvrzeno převzetí dokladů k produktům. Převzetím produktů též kupující přebírá zodpovědnost za škodu ze zboží.

5.4 Produkty jsou dodány jejich převzetím a naložením na přepravní prostředek kupujícího, odběrem ve skladu prodávajícího nebo v případě dodávky produktů včetně dopravy jejich předáním a převzetím na místě sjednané dodávky. Způsob dodání produktů by ideálně měl být předem stanoven, včetně dodacích podmínek, jako především ceny dopravy, termínu vykládky/nakládky, druh přepravního prostředku s ohledem na místo vykládky, přesnou adresu vykládky, kontaktní osobu a telefon na ni. Případná cena za dopravu může být prodávajícím účtována na daňovém dokladu společně s dodávanými produkty nebo samostatně.

5.5 Kupující je povinen zajistit pro bezpečnou možnost dodávky produktů na místo určení veškeré nutné náležitosti, jako především manipulační techniku, zajištění příjezdu na místo, zodpovědnou osobu atd. V případě nedodržení těchto požadavků je řidič přepravního vozidla oprávněn vykládku odmítnout především s ohledem na možná zranění osob, poškození majetku nebo vzniku ekologických škod. U oprávněného odmítnutí hradí veškeré vícenáklady spojené s přepravou produktů jejich kupující. Kupující je proto povinen ihned informovat prodávajícího o případných překážkách tak, aby bylo jim bylo možné zamezit nebo je alespoň minimalizovat.

5.6 Pokud má kupující pro odběr produktů zajištěného vlastního přepravce, je tento povinen se prokázat písemným povolením kupujícího k převzetí zboží od prodávajícího. K převzetí zboží se musí odběratel nebo jeho smluvní přepravce dostavit na předem smluvené místo v předem smluvený čas.

5.7 Doprava produktů zajišťovaná prodávajícím musí být předem sjednána a je řízena samostatným předpisem. Trh v ČR je rozdělen do tří regionů, u nichž je předem stanoven zavážecí den nebo dny v rámci pracovního týdne. V zavážecí dny jsou produkty distribuovány prodávajícím formou bezplatné přepravy až ke kupujícímu při dodávkách s fakturační cenou ≥ 7.000 Kč bez DPH. Zavážecí dny pro jednotlivé regiony jsou specifikovány na webových stránkách prodávajícího nebo je lze ověřit telefonicky na centrále prodávajícího v Pávově, popřípadě u jednotlivých regionálních manažerů. V ostatních případech hradí dopravu kupující. U dodávek s fakturační cenou < 7.000 Kč bez DPH je vždy účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč bez DPH.

5.8 V případě marného nájezdu (zákazník odmítne bez předchozího avíza převzít zboží) bude následující pokus účtován dle platného ceníku dopravce.

§ 6. Obalový materiál / vratky produktů

6.1 Obalovými materiály se rozumí palety a skládací rámy používané pro manipulaci a dopravu zboží. Obalové materiály nejsou součástí ceny výrobku a budou kupujícímu fakturovány současně s dodanými produkty.

6.2 Aktuální ceny EUR palety naleznete v ceníku dostupném na webových stránkách www.aco.cz. Vrácení EUR palet do skladu ACO v Pávově je možné jen na náklady kupujícího. EUR palety smějí být vráceny jen v nepoškozeném stavu. Po vrácení a kontrole palet bude odečtena amortizace 50 Kč / ks za opotřebení.

6.3 Aktuální ceny dřevěného rámu na EUR palety naleznete v ceníku dostupném na webových stránkách www.aco.cz. Vrácení rámu na EUR palety není možné.

6.4 Aktuální ceny gitterboxu naleznete v ceníku dostupném na webových stránkách www.aco.cz. Vrácení gitterboxu do skladu ACO v Pávově je možné jen na náklady kupujícího. Gitterboxy smějí být vráceny jen v nepoškozeném stavu.

6.5 Vratky produktů jsou možné pouze po předchozí dohodě se zástupcem prodávajícího a musí se jednat pouze o nepoškozené zboží do maximální fakturované výše 25.000 Kč bez DPH. Manipulační poplatek za naskladnění zboží zpět na sklad ACO činí 10 % z prodejní (fakturované) ceny v případě vrácení zboží do 3 měsíců od dodání, v ostatních případech činí 25 %. Dopravu zboží na sklad do Pávova 141, Jihlava hradí subjekt, který zboží vrací.

§ 7. Záruční podmínky

7.1 Společnost ACO Stavební prvky spol. s r.o. poskytuje standardně na výrobky dodávané na český trh záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím nebo od data, kdy tak měl kupující učinit, dostal-li se do prodlení s přejímkou. U výrobků vyžadujících uvedení do provozu (typicky vnitřní odlučovače tuku nebo čerpací technika) začíná záruční lhůta běžet od data uvedení do provozu, pokud toto proběhne nejpozději do 90 dnů od převzetí výrobku kupujícím.

7.2 U výrobků se standardní zárukou 24 měsíců lze sjednat v závislosti na místních podmínkách, způsobu aplikace a způsobu následného užívání produktu prodlouženou záruční dobu. Tato musí být specifikována písemně v kupní smlouvě nebo na samostatném záručním listě potvrzujícím prodloužení záruční doby konkrétního produktu pro konkrétní aplikaci.

7.3 Záruka se nevztahuje na poškození zboží nesprávnou manipulací, přepravou, použitím, instalací, zanedbanou údržbou, skladováním a dopravou. S produkty smí být nakládáno pouze dle pokynů a doporučení výrobce, především musí být dodrženy montážní a provozní návody, postupy, předepsané revize vybraných zařízení, detaily uložení a ostatní technické předpisy. Záruka se též nevztahuje na standardní povrchovou úpravu litinových roštů a poklopů. Povrchová koroze těchto prvků není důvodem k případné reklamaci.

7.4 Veškeré případné reklamace budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

7.5 U zjevných vad produktů, které jsou zjistitelné okamžitě po převzetí zboží kupujícím je kupující povinen tyto nedostatky okamžitě reklamovat u prodávajícího, a to ještě před zabudováním produktů do stavby.

7.6 Odvodňovací žlaby z polymerického betonu, produkty drenáží, kabelových chrániček, kanalizačního potrubí a jejich příslušenství, zatravňovací a štěrkové panely, nádrže na vodu a sklepní světlíky mohou být skladovány i na otevřené ploše. Při skladováním delším jak 3 měsíce je nutné drenážní a kanalizační trubky z PVC chránit před vlivy slunečního záření bud skladováním ve stínu anebo zakrytím geomembránou nepropouštějící světlo. Ostatní produkty, popř. komponenty podléhající vlivům okolního prostředí a žlaby, jejichž pevnou součástí je kovový rošt či zvlášť dodávané mřížky, musí být skladovány v zastřešených objektech.

§ 8. Postup při reklamacích / reklamační řád

8.1 Reklamace musí být uplatněna kupujícím vždy u prodávajícího, tedy toho právního subjektu, u kterého byl produkt kupujícím zakoupen. Reklamace může tedy být uplatňována přímo u společnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o. pouze přímým kupujícím u této společnosti, na kterého byl vystaven daňový doklad, a to okamžitě po zjištění jakékoliv závady.

8.2 Nahlášená reklamace je přijata k posouzení prodávajícím až po doložení daňového dokladu a potvrzeného dodacího listu k reklamovaným produktům kupujícím. Na základě těchto dokladů musí být prokázáno, že se jedná o produkty v záruční době. Následně je o reklamaci zapsán prodávajícím reklamační protokol, který musí být podepsán i kupujícím. Kompetentní zástupce prodávajícího následně rozhodne bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na individuální lhůtě pro vyřešení reklamace od jejího uplatnění.

8.3 Viditelné vady musí být kupujícím nahlášeny prodávajícímu neprodleně po jejich odhalení, a to maximálně do tří pracovních dnů od jejich odhalení. S produkty s vadami nesmí být od tohoto okamžiku nijak nakládáno, zvláště pak nesmějí být zabudovány do stavby. U skrytých vad je kupující povinen tyto oznámit prodávajícímu bez prodlení po jejich zjištění s tím, že do vyjádření nebo příjezdu zástupce prodávajícího nesmí být manipulováno s produkty a ani konstrukcí, v které jsou případně zabudovány. Oznámení vady musí být ze strany kupujícího vždy písemně a musí obsahovat mimo jiné i popis této vady nebo vad. Uplatňovaná reklamace musí vždy splňovat podmínky zákona.

8.4 Kupující je vždy povinen v rámci reklamace nebo oznámení vady umožnit přístup prodávajícímu k reklamovanému produktu pro ověření jeho stavu a povolit mu realizaci jakýchkoliv opatření pro získání podkladů nutných pro řádné vyšetření reklamace.

8.5 Prodávající může v případě uznání reklamace navrhnout i jiný způsob vyřízení reklamace než původně navrhovaný způsob kupujícím, a to především v případě, kdy tento způsob není vhodný nebo možný k vyřízení reklamace. Reklamace může být řešena s ohledem na charakter vady buď opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné, slevou z kupní ceny, nebo dodáním chybějícího produktu.

8.6 V případě, že kupující nedodrží jednu nebo více z uvedených zásad, je reklamace právně neúčinná a prodávající není povinen ji řešit. V tomto případě zaniká kupujícímu právo na záruku daného produktu a prodávající je tímto zproštěn i odpovědnosti z vad produktu i případných budoucích odpovědností z vad produktu.

8.7 Reklamaci nelze uplatnit na produkty, které byly prodány za nižší cenu kupujícímu z důvodu jejich vady a prodávající nenese ani zodpovědnost za důsledky zabudování těchto výrobků do stavby.

8.8 Prokazatelné náklady vzniklé prodávajícímu vlivem řešení reklamace vady produktu mohou být kupujícímu v případě oprávněného neuznání reklamace přeúčtovány s tím, že kupující je povinen tyto náklady uhradit.

§ 9. Závěrečná ustanovení

9.1 Kupující nabývá vlastnického práva k produktu až po jeho úplném zaplacení. Při řešení platby za produkt směnkou nebo šekem je nabytí vlastnického práva účinné připsáním dané částky na účet prodávajícího. Do nabytí vlastnického práva k produktu nesmí kupující tento produkt použít k plnění svých závazků vůči třetí osobě, dávat ho do zástavy nebo s ním poskytovat záruky bez souhlasu prodávajícího.

9.2 Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o. prodávat nebo instalovat samostatné mříže (rošty) nebo samostatné žlábky z polymerického betonu. V případě, že by při jakékoli realizaci došlo k položení mříží (roštů) s označením firmy ACO na monolitická, klasickou cestou realizovaná koryta, bude tato skutečnost prodávajícím považována za nekalé soutěžní jednání ve smyslu příslušných ustanovení zákona a budou podniknuty příslušné právní kroky.

9.3 Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná nebo neproveditelná nebo obsahují-li tyto podmínky mezery, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení.

9.4 Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky.

9.5 Prodávající není vázán případnými všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami kupujícího.

9.6 Kupující stvrzuje seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami objednáním produktů prodávajícího a zavazuje se tím k jejich plnění v rámci smluvního vztahu.

9.7 Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou platné od 1. 3. 2024 až do vydání nových.

VO a DP byly vydány v Jihlavě dne 31. 1. 2024